اين چنين نيست که می پنداری

این چنین مپندار

                           که پنداری اشتباست

                                                               دیگر فرصتی برای پوشش اشتباه نیست

پس چرا چنین پنداری!!!

Break

می نویسم از این رو که ساعت ۲:۱۰ شب می باشد و سیستم خواهان درست نمیشود..بدلیلی نا آشنا..حس و حوصله ای هم نمانده..جز اعصابی خورد و خمیر.

و میخواند اینگونه افتخاری  :آن را که چنین دردی از پای در اندازد ... باید که فرو شوید دست از همه درمانها. آآ آ آ‌ا‌آآ‌ هاهاها

و در این هنگام زیبا نیز سیستم خواهان به روال طبیعی می افتد..البته فعلاْ

و همچنین در این دل شب دل فریادی سخت خواهد که برآرد از اعماق وجود تا نهایت افلاک.

اما افسوس که نمیتوان چنین نمود بعلت حضور همسایگان.. ظن بردن به دیوانگی این عبد عاصی.

و حال  نیز پستی این چنین رقم خوردن هم جالب می باشد.

/ 2 نظر / 14 بازدید
زینو

پست یکی مونده به آخرتو دوست داشتم